2019 WOT 全球人工智能技术峰会(北京)

2019 WOT 全球人工智能技术峰会(北京)

北京  2019-06-21

65425人正在关注 ¥1400.0起

WOT人工智能AI

O'Reilly和Intel人工智能2019北京大会

O'Reilly和Intel人工智能2019北京大会

北京  2019-06-18

51686人正在关注 ¥3050.0起

AI人工智能

免费订阅,即时获取最新会议讯息

421| 789| 483| 519| 607| 94| 867| 513| 240| 459|